Algemene voorwaarden Peopletrack

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoering en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peopletrack B.V., gevestigd te Amsterdam, aan de Haaksbergweg 75, ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder inschrijvingsnummer 65913655, met betrekking tot de inzet van tijdelijk personeel;
hierna te noemen: Gebruiker;

ALGEMEEN:
  • Met deze algemene voorwaarden zijn alle voorgaande algemene voorwaarden van Gebruiker vervallen.
  • Indien opdrachtgever eveneens algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing indien en voor zover deze op enigerlei wijze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Gebruiker en/of de werking van de algemene voorwaarden van Gebruiker belemmeren of verhinderen.
  • Afspraken met personeel binden Gebruiker niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
  • Onder Opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Gebruiker een opdracht verstrekt, diensten van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1      Totstandkoming overeenkomst

1.1        Een overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Gebruiker verstrekt een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever waarin alle specifieke zaken die betrekking hebben op de opdracht staan verwoord, zoals aard en geschatte duur van de werkzaamheden alsmede tariefstelling en eventuele afwijkende voorwaarden. Aanvaarding vindt plaats door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever. Tevens is van aanvaarding sprake indien uit gedragingen van Opdrachtgever blijkt dat feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

1.2        De overeenkomst met Opdrachtgever heeft geen andere inhoud dan door Gebruiker in de opdrachtbevestiging is vermeld.

2      Aanbiedingen/offertes

2.1        Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Gebruiker, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3      Dienstverlening

3.1        Gebruiker ondersteunt Opdrachtgever door het ter beschikking stellen en inzetten van een tijdelijke kracht bij de uitvoering van de in de opdrachtbevestiging omschreven werkzaamheden. De geschatte periode gedurende welke de tijdelijke kracht wordt ingezet, dan wel de geschatte duur van de werkzaamheden wordt aangegeven in de opdrachtbevestiging.

3.2        Gebruiker heeft de verplichting zich zo in te spannen dat de tijdelijke kracht als bedoeld in lid 1 beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever inzake de uitvoering van de werkzaamheden zou mogen worden verwacht.

3.3        Op verzoek van Opdrachtgever selecteert Gebruiker een wat betreft de vereiste vaardigheden en ervaring geschikte tijdelijke kracht. Gebruiker is vrij in de selectie van de tijdelijke kracht. Gebruiker spant zich ervoor in dat de tijdelijke kracht gedurende de overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in lid 4 van dit artikel. Opdrachtgever is gerechtigd om vervanging van de tijdelijke kracht te verzoeken indien de tijdelijke kracht aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet. Opdrachtgever dient dit schriftelijk gemotiveerd binnen 5 werkdagen na aanvang van de werkzaamheden aan Gebruiker kenbaar te maken. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is vervallen de aanspraken van Opdrachtgever over verdere nakoming van de overeenkomst, evenals alle aanspraken van Opdrachtgever wegens niet nakomen van de overeenkomst.

3.4        Door Gebruiker zal bij ziekte van de tijdelijke kracht, die de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar brengt, of bij ontslag van een tijdelijke kracht, worden getracht voor vervanging te zorgen. Gebruiker heeft daarboven het recht tot vervangen, mits de continuïteit van het werk gewaarborgd blijft. Het vervangen van een tijdelijke kracht zal na overleg met Opdrachtgever steeds worden vastgelegd in een nieuwe schriftelijke opdrachtbevestiging. De afspraken in de oude opdrachtbevestiging komen daarmee te vervallen. Het bepaalde in de laatste volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

4      Aansprakelijkheid

4.1        Gebruiker pleegt jegens Opdrachtgever eerst wanprestatie, indien een door Gebruiker ter beschikking gestelde tijdelijke kracht bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelende tijdelijke kracht had kunnen en moeten vermijden en nadat Gebruiker door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en Gebruiker aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

4.2        De totale aansprakelijkheid van Gebruiker in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, is beperkt tot ten hoogste 50% van het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief B.T.W, met een maximum van € 115.000,-per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, echter nooit meer dan het totaal gefactureerde bedrag over 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijk ingediende claim.

4.3        Zowel bij toerekenbare als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van Gebruiker voor enige andere schade dan directe schade waaronder indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade etc. uitdrukkelijk uitgesloten.

4.4        Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken tijdelijke kracht. Indien Gebruiker, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Gebruiker in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft Gebruiker voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.

4.5        Het in lid 2 genoemde maximum bedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Gebruiker.

4.6        Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Gebruiker ter zake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk een jaar nadat de in opdrachtbevestiging genoemde opdracht is geëindigd.

5      Tarieven

5.1        De door de tijdelijke kracht uit te voeren werkzaamheden zullen door Opdrachtgever aan Gebruiker worden vergoed op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren.

5.2        Het uurtarief is vermeld in de opdrachtbevestiging. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de opdrachtbevestiging genoemde tijdelijke kracht.

5.3        Het in de opdrachtbevestiging genoemde tarief kan één keer per jaar, te weten per 1 januari worden aangepast conform de inflatiecorrectie. De inflatiecorrectie wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

5.4        Indien dit in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vermeld is, is Gebruiker gerechtigd naast het tarief voor de bestede uren ook andere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5        Het uurtarief geldt voor normale werktijden dat wil zeggen voor maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. Voor werkzaamheden na 18.00 uur geldt een tarief van 125%, op zaterdag geldt een tarief van 150% en op zondag een tarief van 200%.

5.6        Alle in de opdrachtbevestiging vermelde bedragen zijn exclusief B.T.W. en exclusief reiskosten en parkeerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in opdrachtbevestiging. Reiskosten alsmede verblijfskosten gemaakt ten behoeve van Opdrachtgever, anders dan de normale reiskosten naar de overeengekomen plaats van tewerkstelling, zullen door Gebruiker aanvullend aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6      Facturatie

6.1        De facturen worden 2-wekelijks achteraf aan Opdrachtgever toegestuurd. Facturen van Gebruiker worden in het algemeen uitgeschreven aan de hand van door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, die de opdrachtgever binden.

6.2        Fixed fee projecten worden in 2 termijnen gefactureerd. De eerste termijn op 50% van het project, de tweede termijn bij oplevering van het project.

6.3        Strippenkaarten voor remote ondersteuning vanuit het Expertise Center worden voor aanvang van de werkzaamheden gefactureerd.

6.4        Bezwaren tegen juistheid van de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Gebruiker te zijn ingediend bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten verloren.

6.5        Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

6.6        Geplande afspraken kunnen door Opdrachtgever schriftelijk worden geannuleerd. Bij annuleringen binnen twee weken voor de afgesproken datum zal 50% (vijftig procent) van het dagtarief in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 3 dagen voor de afgesproken datum zal 100% (honderd procent) van het dagtarief in rekening gebracht worden.

7      Betaling

7.1        Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking van het verschuldigde op de bankrekening van Gebruiker. Betaling aan een ander dan Gebruiker geldt niet als bevrijdende betaling.

7.2        Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl Gebruiker tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

7.3        Alle buitengerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,=.

7.4        Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen.

7.5        Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Gebruiker nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

8      Bescherming tegen gevaren

8.1        Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot de tijdelijke kracht die betrokken is bij de werkzaamheden. Opdrachtgever is jegens de tijdelijke kracht in dat kader volledig aansprakelijk. In dat kader vrijwaart Opdrachtgever Gebruiker uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van de betreffende tijdelijke kracht.

8.2        Indien Gebruiker door een tijdelijke kracht aansprakelijk wordt gesteld en Gebruiker in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Gebruiker voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.

9      Goed opdrachtgeverschap

9.1        De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de tijdelijke kracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

9.2        Het is de opdrachtgever niet toegestaan de tijdelijke kracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 5W

9.3        De opdrachtgever kan de tijdelijke kracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Gebruiker daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

9.4        Het is opdrachtgever niet toegestaan een tijdelijke kracht buiten Nederland te werk te stellen zonder daarin uitdrukkelijk Gebruiker te kennen en zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor te hebben verkregen. Voor het verkrijgen van toestemming dient aan Gebruiker in elk geval opgave te worden gedaan van het land, plaats, de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van het verblijf in het buitenland.

10   Geheimhouding en persoonsgegevens

10.1     Gebruiker is, tenzij hij een wettelijke beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever die verkregen is tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Deze verplichting geldt ook voor de tijdelijke kracht die betrokken is bij de werkzaamheden.

10.2     Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door Opdrachtgever als zodanig is aangeduid.

10.3     Gebruiker is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Gebruiker voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.

10.4     In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dienen alle door Gebruiker aan opdrachtgever verstrekte curricula vitae en aanvullende informatie betreffende kandidaten na afloop van de opdracht te worden teruggegeven aan Gebruiker of te worden vernietigd.

11   Afdracht Sociale Premies en belastingen

11.1     Gebruiker staat jegens Opdrachtgever in voor naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van de tijdelijke kracht die betrokken is (geweest) bij werkzaamheden. Gebruiker vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van sociale lasten en/of belastingen met betrekking tot de tijdelijke kracht die betrokken is (geweest) bij de werkzaamheden, zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.

11.2     Op verzoek van Opdrachtgever zal Gebruiker schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van de tijdelijke kracht van Gebruiker die op grond van de opdrachtbevestiging bij Opdrachtgever is ingezet.

12   Medewerking door Opdrachtgever

12.1     Ingeval een tijdelijke kracht van Gebruiker op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, zal Opdrachtgever de tijdelijke kracht in staat stellen de werkzaamheden naar behoren te verrichten en de medewerkers kosteloos te voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten ‘conform de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden’ die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

13   Eigendom

13.1     Alle documenten door Opdrachtgever verstrekt aan de tijdelijke kracht in het kader van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van Opdrachtgever.

14   Overname Tijdelijke krachten

14.1     Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in de opdrachtbevestiging genoemde tijdelijke kracht in dienstverband dan wel via derden, werkzaamheden voor zich te laten verrichten.

14.2     Het in lid 1 genoemde verbod geldt gedurende de looptijd van de opdracht alsmede gedurende een periode van 24 maanden na beëindiging van de opdracht.

14.3     Het bepaalde van de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtgever voorafgaand schriftelijke toestemming van Gebruiker heeft verkregen waarbij van de leden 1 en 2 wordt afgeweken. Aan deze toestemming kunnen door Gebruiker voorwaarden worden verbonden, welke schriftelijk ter accordering aan Opdrachtgever zullen worden voorgelegd.

14.4     Bij overtreding van één van de bepalingen van dit artikel verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,-.

15   Beëindiging Overeenkomst

15.1     Opdrachtgever en Gebruiker hebben het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

15.2     Opdrachtgever en Gebruiker hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, bij schriftelijke verklaring te beëindigen
a. indien de wederpartij, na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, in verzuim blijft;
b. indien aan Gebruiker of Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend
c. wanneer Gebruiker of Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard
d. indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn, waarbij van partijen, of van één der partijen niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de einddatum voort te zetten.

15.3     Het eindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

16   Toepasselijk recht/Geschillen

16.1     Op elke opdracht tussen Gebruiker en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2     Alle geschillen tussen Gebruiker en Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst met betrekking tot de inzet van tijdelijke krachten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Utrecht of, zulks ter keuze van Gebruiker, aan de bevoegde Rechter in de woonplaats van Opdrachtgever.